Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski - Grupy modlitewne
Strona Główna > Grupy modlitewne

Grupy modlitewne

Organizacje i stowarzyszenia religijne
Duszpasterstwo prowadzone w parafii polega głównie na sprawowaniu sakramentów, różnego rodzaju nabożeństw oraz nauczaniu prawd wiary i moralności. Wiele miejsca poświęca się także organizacjom i stowarzyszeniom religijnym.

W parafii NMP Królowej Polski działają:

Katolicka Poradnia Rodzinna
Mieści się w Domu parafialnym II piętro w sali biblioteki
Czynna w III piątki miesiąca od godz. 19.00 -20.00
Dyżur pełni : dyplomowany doradca życia rodzinnego, pielęgniarka, pedagog, terapeuta, teolog
mgr Ewa Skowrońska
W poradni:
• Uzyskasz pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych
• Odbędziesz konsultacje po Kursie dla narzeczonych
• Nauczysz się metod ekologicznego planowania rodziny
• Uzyskasz pomoc w zorganizowaniu opieki nad obłożnie chorym w domu
W sprawach pilnych można umawiać wizyty telefonicznie pod numerem 511 825 315 po godz. 20.00


Akcja Katolicka
Po zaprzestaniu działalności o potrzebie wskrzeszenia Akcji powiedział Papież Jan Paweł II 12.01.1993 r. Stwierdził wówczas:
Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła.
Z upoważnienia 275. Konferencji Episkopatu Polski ks. Prymas dekretem z 2.05.1996 r. powołał Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie. Zarząd diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej diecezji ełckiej w dniu 23 maja 1998 roku przyjął uchwałę, na mocy której pierwszych siedem osób z parafii NMP Królowej Polski w Olecku zostało przyjętych do Akcji Katolickiej diecezji ełckiej, tym samym powstało parafialne koło Akcji Katolickiej. Asystentem kościelnym, dekretem bpa ełckiego Wojciecha Ziemby, został ks. infułat E. Łagód, zaś pierwszym prezesem pan Wiesław Moniuszko. Obecnie Akcja Katolicka w parafii liczy 12 osób, prezesem został Dariusz Gałaszewski. Według statutu Akcja Katolicka może swoją działalność realizować przez:
- działalność oświatową;
- działalność kulturalną i informacyjną;
- działalność dobroczynną;
- działalność turystyczno sportową;
- działalność gospodarczą.

Dzięki wielomiesięcznym staraniom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w marcu 1995 r. utworzono świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych. W wyniku ogłoszonego wśród dzieci konkursu otrzymała ona nazwę Nasz Dom. Uroczyste otwarcie nastąpiło 1 czerwca w Dniu Dziecka. Poświęcenia pomieszczeń przy Pl. Wolności 10A dokonał ks. infułat E. Łagód.

Parafialny Zespół Caritas
Został powołany w 2002 roku przez bpa Edwarda Samsela. Przewodniczącym od początku działalności jest ks. infułat E. Łagód. Prezesem została pani Jolanta Taraszkiewicz, która pełniła tę funkcję do 2007 roku. Obecnie prezesem jest Joanna Jankowska. Zespół opiekuje się stale 650 osobami. Głównym zadaniem jest pomoc ludziom potrzebującym, prowadzone są zbiorki żywności w sklepach w ciągu roku, a pozyskaną żywność wraz z darami z Caritas diecezjalnego rozdaje się w każdy poniedziałek. Rozprowadzane są świece wigilijne i paschałki, ofiary przeznaczane są na zakup żywności, dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin ubogich na wakacje. Zespół bierze udział w programie PEAD, dzięki któremu ma większą ilość pokarmów do rozdysponowania.
Kilkoro wolontariuszy odwiedza podopiecznych w Jaśkach czytając Pismo Święte, modląc się i rozmawiając z tamtejszymi pensjonariuszami.
Organizowane są wyjazdy do Ełku na Dzień Dziecka, wolontariusze pomagają przy loterii fantowej, która ma miejsce w czasie parafialnego odpustu trzeciego maja.

Parafialny Zespół powiększył się o: młodzieżowe koło Caritas opiekun Dariusz Gałaszewski (ok. 30 osób); gimnazjalne koło Caritas opiekun s. Amabilis (ok. 25 osób); dziecięce koło Caritas opiekun Danuta Baranowska (ok. 30 osób).

Katolicki Klub Seniora
Katolicki Klub Seniora jako formacja modlitewno wspólnotowa powstał z inicjatywy parafian w dniu 18.11.1993 r. z wielkim zaangażowaniem i wsparciem ks. proboszcza E. Łagóda. Wybrano zarząd w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Zofii Bujnowskiej, która niestrudzenie przewodniczy Klubowi ponad 15 lat. Zastępcą przewodniczącej jest Genowefa Hołownia, skarbnikiem Teodozja Wysocka, sekretarzem Jan Niedzielko, zaś Melania Żylińska i Władysława Gutowska to członkinie zarządu. Klub organizuje loterie fantowe, wystawy robótek ręcznych wykonane przez panie z Klubu Seniora, a uzyskane fundusze przeznaczane są na potrzeby kościoła, między innymi: ufundowano jedną stację drogi krzyżowej, jedną kaplicę różańcową, złożono ofiarę na chrzcielnicę, konfesjonał, ogrzewanie kościoła, adaptacji pomieszczeń Siostrom Nazaretankom. Z uzbieranych składek i ofiar indywidualnych wspierane są Radio Maryja, Telewizja Trwam, misje i misjonarze, wysyłane są paczki więźniom. Spotkania modlitewno organizacyjne odbywają się w każdą środę tygodnia, często połączone z uroczystością klubową tj. imieninami, jubileuszami urodzin, złotymi godami par małżeńskich, ostatkami, andrzejkami, pokazami mody, występami artystycznymi, organizowane są wigilie i śniadania wielkanocne.

Franciszkański Zakon Świeckich
Franciszkański Zakon Świeckich istnieje w Olecku od 1946 r. Posiada akt kanonicznego erygowania z dn. 10.10.1984 r. Jego założycielką i pierwszą przełożoną była Jadwiga Szyłkiewicz.
Następną przełożoną była Maria Wojciechowska, a obecną jest Henryka Mrozowska, na dzień dzisiejszy jej obowiązki pełni zastępca Pelagia Biniewska, asystentem duchowym jest ks. infułat E. Łagód.
W początkach swego istnienia wspólnota liczyła ponad 40 członków. Celem Wspólnoty jest życie zgodne z Ewangelią w duchu św. Franciszka z Asyżu. Wstępujący przechodzą takie etapy formacji jak postulat, nowicjat i w końcu profesja. Raz w miesiącu są odprawiane nabożeństwa franciszkańskie połączone z udzieleniem odpustu i błogosławieństwa. Również raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne, na których wspólnota modli się i zgłębia zasady życia w duchu św. Franciszka z Asyżu. W miarę swoich możliwości:
- odmawiają różaniec przed wieczorną Mszą Św.;
- uczestniczą w adoracjach Najświętszego Sakramentu;
- czynnie uczestniczą w procesjach eucharystycznych (mają swojąchorągiew franciszkańską);
- otaczają indywidualną modlitwą Papieża, kapłanów i wszystkiesprawy Kościoła;
- ufundowały jedną stację Drogi Krzyżowej i jedną kapliczkę różańcową;
- dbają o otoczenie kościoła;
- dwie siostry pracują jako wolontariuszki w bibliotece parafialnej;
- jedna z sióstr należy do parafialnego zespołu Caritas i udziela się jako wolontariuszka w Domu Dziecka;
- odwiedzają osoby starsze i schorowane, pełniąc tam również posługę ewangelizacyjną.

Raz w roku są organizowane rekolekcje franciszkańskie w Gietrzwałdzie.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
Wspólnota powstała w maju 2000 roku po przeprowadzonym w naszej parafii Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Pierwszym opiekunem był ks. Wojciech Luto. Następni opiekunowie 2001 r. ks. Marcin Nowik, 2002 r. ks. Cezary Rozmus. Aktualnie od września 2008 r. ks. Szymon Sokołowski. Pierwszym liderem był pan Tadeusz Gut, następnie pani Henryka Jurgielewicz. Od października 2006 r. liderem jest pani Jolanta Taraszkiewicz.

Wspólnota liczy obecnie 16 osób. Spotkania odbywają się w piątki po Mszy Św. wieczornej o godz. 19. Miejscem spotkań jest salka katechetyczna. Poza formacją duchową, wspólnotową i indywidualną (rozważanie Słowa Bożego, udział w rekolekcjach) grupa angażuje się w życie parafii przez:
- przygotowanie i udział w liturgii Eucharystii;
- prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu;
- prowadzenie Drogi Krzyżowej, Różańca;
- wolontariat w Parafialnym Zespole Caritas oraz w Hospicjum w Jaśkach;
- prowadzenie i udział w Nieustannej Nowennie do Ducha Św.

Wspólnota podejmuje modlitwy wstawiennicze w intencjach wskazanych przez koordynatorów diecezjalnyc. Każdego roku uczestniczy w Dniu Jedności wspólnot diecezji ełckiej oraz w czuwaniu wspólnot Odnowy z całej Polski na Jasnej Górze.

Ruch Światło Życie
Pierwszym moderatorem Ruchu był ks. J. Chałko (1993 do 1996), kolejnym ks. W. Luto (1996 do 2001) dalej ks. A. Hałucha (do 2002), od 2002 roku ks. M. Bednarski. Po przeniesieniu ks. Bednarskiego (2004), moderatorem zostaje ks. C. Rozmus. Od września 2008 opiekunem ruchu jest ks. Sz. Sokołowski.
Do Oazy należy około 15 osób, nie wliczając młodzieży studiującej, która również uczestniczy w spotkaniach i inicjatywach, jeżeli tylko pozwala jej na to czas wolny.
Zmniejszająca się liczba uczestników formacji i animatorów związana jest z wyjazdem wielu z nich na studia. Oaza tworzy scholę, śpiewem i grą na różnych instrumentach uświetnia adoracje i Msze Św. Aktywnie udziela się podczas różnego rodzaju uroczystości. Wspólnie z księżmi wikariuszami Ruch organizuje dla młodzieży preewangelizacyjny koncert Effathy i Krzyk Uwielbienia. Pewną formą rekolekcji i wspólnego wypoczynku stają się oazowe spływy kajakowe, pierwszy rzeką Czarną Hańczą. Powstała także grupa formacyjna Oaza Nowa Droga obejmująca uczniów 6 klasy szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Organizowane są dyskoteki na plebanii, imprezy andrzejkowe i bale przebierańców w karnawale. Istotnym wydarzeniem był Dzień Wspólnoty, Olecko zostało wyznaczone na miejsce spotkania Ruchu z całej diecezji.

Żywy Różaniec
W naszej parafii dużą liczbę stanowią członkowie Żywego Różańca, którzy rozszerzają kult Matki Bożej Różańcowej i w ten sposób wypełniają prośby Matki Bożej o nieustanne odmawianie różańca.
W parafii jest 26 kół różańcowych, w tym jedno koło mężczyzn i jedno koło dziecięce. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00 odprawiana jest Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca, a w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 10.00 odbywa adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. Po Mszy Św. o godz. 11.30 zmiana tajemnic dla dzieci.
Codziennie przed wieczorną Mszą Św. (w dni powszednie) członkowie kół różańcowych odmawiają różaniec.

Członkowie kół różańcowych biorą czynny udział w życiu religijnym parafii, w przygotowywaniu i wystroju ołtarzy na Boże Ciało i inne uroczystości, w pracach charytatywnych, dyżury przy wydawaniu żywności, zbiórkach żywności, odwiedzają chorych, dbają o porządek wokół kościoła. Członkowie należą też do innych wspólnot, wnosząc do nich ducha modlitwy różańcowej, a sami mają możliwość formacji osobistej prowadzonej w danej wspólnocie. Pozwala to na wzajemne wzbogacanie wartościami życia religijnego, jak również doświadczeniami życia codziennego.

Dzieło Nieustającej Pomocy
Parafia pw. NMP Królowej Polski w Dzieło Nieustannej Nowenny włączyła się od początku pierwszego roku modlitewnego Dzieła. Był to styczeń 2003 r. Modlitwę rozpoczęło 14 osób w intencji dzieci i młodzieży naszej diecezji.
W tej chwili w Dziele Nieustannej Nowenny w Parafii modli się 56 osób w 4 intencjach.

Rodzina Serca Jezusowego
Rodzina Serca Jezusowego przy naszej parafii narodziła się na chwałę Boga dn. 18.06.2007 r. Składa się z 14 członków, którzy odprawiają trzy nowenny w ciągu roku, czyli co 4 miesiące. Każdy z członków modli się modlitwami z otrzymanej książeczki Rodzina Serca Jezusowego, dziękując i wynagradzając Bożemu Sercu.
W drugą niedzielę każdego miesiąca jest adoracja prowadzona przez ks. infułata E. Łagóda. Każdy członek RSJ czyta wg kolejności czasopisma Czas serca, wydawanego przez księży Sercanów z Krakowa.
Poprzez kontakt z odpowiedzialną rejonową s. Euzebią z Augustowa, zapoznaje się z listami kierowanymi do Rodziny przez duchowego opiekuna krajowego ks. J. Gaweł SJ z Tarnowa.

Bractwo Szkaplerza Świętego
Wspólnota ta zawiązała się podczas rekolekcji adwentowych, jakie przeprowadził w dniach 16-19 grudnia 2001 roku o. R. Dąbrowski, karmelita z Obór k. Zbójnej. Na początku 2004 roku bractwo to liczyło ponad 640 osób. Spotkania organizacyjno-formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Obok wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu sprawowana jest Msza Św., podczas której następuje uroczyste przyjęcie nowych członków do organizacji i wręczenie im szkaplerza.

Ponadto w parafii działają Koło Przyjaciół Radia Maryja i Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Tekst opracował  śp. ks. Czesław Dadura.   

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski